نارسایی دریچه تریکوسپید (دریچه سه لتی) چیست؟

نارسایی دریچه سه لتی (تریکوسپید) زمانی اتفاق می افتد که دریچه ترکوسپیدبه درستی بسته نمی شود و این موضوع باعث می شود که در زمان انقباض بطن راست خون به دهلیز راست برگردد. نارسایی دریچه تریکوسپید ممکن است بخاطر بیماری قلبی مادرزادی باشد و یا اینکه بر اثر مشکلات دیگر ایجاد شود.

ادامه مطلب “نارسایی دریچه تریکوسپید (دریچه سه لتی) چیست؟”

تجربه بیمار آنومالی ابشتین پس از بهبودی توسط درمان دکتر سپیده پزشکی

آنومالی ابشتین بیماری قلبی مادرزادی نادری است که در آن قسمت هایی از دریچه تریکوسپید (یا سه لتی) غیر طبیعی است. دریچه تریکوسپید محفظه قلب راست پایین (بطن راست) را از محفظه فوقانی قلب راست (دهلیز راست) جدا می کند. در ناهنجاری ابشتین، تعیین موقعیت دریچه تریکوسپید و نحوه عملکرد آن برای جدا کردن دو محفظه غیرطبیعی است.

ادامه مطلب “تجربه بیمار آنومالی ابشتین پس از بهبودی توسط درمان دکتر سپیده پزشکی”